Adatkezelési tájékoztató
Copyright © 2021.
Design by Madic


Adatkezelési tájékoztató

A madic.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója 

Az adatkezelő, aki az Ön személyes adataival kapcsolatos lényeges döntéseket meghozza, így különösen aki annak céljait és eszközeit meghatározza. A madic.hu weboldalon (továbbiakban Weboldal) megvalósuló adatkezelések tekintetében minden esetben, kizárólag a MADIC Group Kft. (továbbiakban Szervezet vagy Társaság) az adatok kezelője. 

Lényegesebb adataink az alábbiak: 

  • Cégnév: MADIC Group Kft. 
  • Képviseli: Karácsony László és Grubits Tamás
  • Székhely: 9422 Harka, Patak utca 8.
  • Cégjegyzék szám: 08-09-034945 
  • Adószám: 32074020-2-08.  

 
Mi számít személyes adatnak?
Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Valamely természetes személy azonosíthatóságának meghatározásakor minden olyan módszert figyelembe kell venni amelyről észszerűen feltételezhető, hogy az adatkezelő a természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítására felhasználhatja.

Milyen célból történik személyes adatok kezelése a Weboldalon?
A Weboldal látogatása és a weboldalon elérhető szolgáltatások és funkciók használata során az alábbi célok elérése érdekében történik Társaságunk által adatkezelés:

–  weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül vagy a Kapcsolat menüpont alkalmazásával küldött üzenetek megválaszolása,

–  sütik kezelése a Weboldal működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketingtevékenységünk támogatása.

1 Mi az adatkezelés jogalapja? 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az adatkezelés jogalapja, az Ön – megfelelő tájékoztatáson alapuló és önkéntes – hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhet. A hozzájárulást egyrészt a személyes adatok megadásával, mint aktív cselekedettel (e-mail üzenet küldése), vagy a jelen tájékoztató elfogadásával és a hozzájárulást igazoló check-box bejelölésével, vagy egyéb aktív cselekedettel adja meg. 

A hozzájárulást nem igénylő webes sütik tekintetében a kezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés, mely szerint a webes szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. 

Hogyan vonhatom vissza hozzájárulásomat? 

Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

A hozzájárulás visszavonását társaságunknál írásban (postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségeken: 

–  postai cím: 9400 Sopron, Várkerület 108.

–  Központi e-mail cím: info@madic.hu

 
A webes sütik kezeléséhez adott hozzájárulásomat is vissza tudom vonni?
A webes sütik kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását – azzal megegyező egyszerűséggel – a weboldal láblécében elhelyezett „Cookie hozzájárulás visszavonása” gomb használatával teheti meg.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a webes sütik működésének korlátozásával a Weboldal bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.
Meddig kezeljük személyes adatait?
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
A korlátozott tárolhatóság ezen elvének figyelembe vételével, Társaságunk az alábbi adattörlési követelményeket érvényesíti:

–  Weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül vagy a Kapcsolat menüpont alkalmazásával küldött üzeneteket, valamint az ajánlatkérés menüpont alkalmazásával küldött ajánlatkérések 1 évig őrizzük meg.

–  Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Kivételt képeznek ez alól az úgynevezett Munkamenet sütik, melyek a látogatói munkamenet lezárásáig, így leggyakrabban az oldal elhagyásáig kerülnek kezelésre. 

Kinek továbbítjuk személyes adatait?
Személyes adatainak kezelése során a RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.), mint adatfeldolgozó, informatikai rendszerüzemeltetésre, szerver hoszting szolgáltatás ellátására vonatkozó szolgáltatását vesszük igénybe. 

Mely webes sütik kezeléséhez nem szükséges hozzájárulás?
A cookie-k (sütik) a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.
Nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani.

–  a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”),

–  hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”),

–  felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”),

–  multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”),

–  terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”),

–  a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization cookies”).

–  social plug-in modulok, amelyek csak akkor tartoznak a kivétel alá, ha azok kizárólag abban működnek közre, hogy a felhasználó által kért tartalmat megjelenítsék a közösségi oldalon (például a felhasználó profiloldalán vagy üzenőfalán).

Mely sütikhez kérjük az Ön hozzájárulását? 

A Weboldal látogatása során az alábbi, az Ön hozzájárulását igénylő sütik kerülnek kezelésre, amennyiben ehhez Ön a hozzájárulását adta. 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó webes sütik is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő. 

–  Google Analytics: Oldalra látogatók adatainak gyűjtése, viselkedésének elemzése, forgalomfigyelés többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat annak érdekében, hogy a későbbiekben akár hirdetésekkel lehessen célozni őket. (https://google.com/analytics/).

–  Facebook pixel (Facebook cookie): a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé, és segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni. (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools és http://hu- hu.facebook.com/help/cookies/)

Hogyan tudok a webes sütik felett még nagyobb kontrollt gyakorolni?
A webes sütik felett a magasabb szintű kontrollt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján gyakorolhat. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de már lehetőség van a harmadik féltől származó sütik tiltására, a megőrzési idő korlátozására, generális tiltásra és kivételek meghatározására.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer 11

Microsoft Internet Explorer 10

Melyek az adatkezeléssel kapcsolatban engem megillető jogosultságok? 

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni. Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő – beleértve a profilalkotást is – felhasználása ellen tiltakoznia. 

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken: 

–  Postai cím: 9400 Sopron, Várkerület 108.

–  Telefonszám: +36 30 662 0819

–  Központi e-mail cím: info@madic.hu

 
Az Ön által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíjük!
A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az éri

ntettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. tartalmazza.
Kihez fordulhatok adatkezeléssel kapcsolatos kérdésemmel, panaszommal?
A Szervezet az adatvédelemmel kapcsolatos bejelentéseket a központi elérhetőségeken fogadja.
Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a Társaságunk korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

– Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

–  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

–  Telefon: +36 1 391 1400

–  Telefax: +36 1 391 1410

–  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

–  Web: naih.hu 

A fentiek mellett bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
Bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint Társaságunk vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
Sopron, 2020. március 10.